Paliativní medicína

Zkušenosti ze zemí s vyspělým systémem paliativní péče ukazují, že časné zavedení paliativní péče vede k úspěšnějšímu řešení symptomů pokročilé nemoci, k větší spokojenosti nemocných a jejich blízkých s péčí a k větší pravděpodobnosti, že nemocní zemřou tam, kde si přáli.

Většina lidí ve vyspělém světě včetně České republiky zemře na chronická onemocnění (86 % všech úmrtí), nejčastěji se jedná o onemocnění nádorová či kardio-vaskulární. Z průzkumů veřejného mínění v ČR, stejně jako ze zahraničních výzkumů vyplývá, že téměř 80 % populace by si přálo v případě nevyléčitelného onemocnění zemřít doma.

Praktický lékař je vzhledem ke své dostupnosti a svým znalostem osobní i rodinné situace pacienta zásadním článkem zdravotního systému, který může paliativní péči • iniciovat • koordinovat • poskytovat.

Obecnou (základní) paliativní péči by měli dobře zvládat všichni zdravotníci. Pro mnoho pacientů bude právě její dostupnost klíčová pro pokojný a důstojný závěr života. Někdy se z různých důvodů (tíže potíží, nepříznivá rodinná situace) musíme obrátit na specializovanou paliativní péči, kde mají více času, personálu, vybavení a zkušeností řešit složitou situaci.

Jak může být specializovaná paliativní péče poskytována?

1. Nemocniční paliativní tým

Multidisciplinární paliativní týmy v nemocnicích řeší komplexní obtíže nemocných často ve zlomových bodech trajektorie onemocnění – stanovení diagnózy, ukončování léčby, náhlá akutní komplikace. Cílem paliativní intervence je podpora nemocných a tvorba plánu péče pro následující období.

2. Ambulance paliativní medicíny

Ambulance vedená specializovaným paliatrem pečuje o pacienty v pokročilém stádiu nevyléčitelných nemocí, kteří nevyžadují čtyřiadvacetihodinovou dostupnost zdravotní péče, formou ambulantních vyšetření či domácích návštěv.

3. Hospice

Hospice pečují o pacienty v posledních týdnech života. Obvyklá délka péče v českých hospicích je kolem čtrnácti dní. Součástí žádosti je souhlas pacienta a doporučení praktického lékaře či specialisty. Lůžkové zařízení hospicového typu Lůžkové hospice jsou určeny nemocným, kteří nechtějí nebo ze sociálních či jiných důvodů nemohou trávit závěr života v domácím prostředí. Multidisciplinární tým (lékař, sestra, sociální pracovník, psycholog, kaplan, dobrovolníci) zajišťuje komplexní řešení potřeb nemocných. Jednolůžkové pokoje umožňují zachování důstojnosti, dostatek soukromí a důstojné rozloučení po úmrtí nemocného. Lůžkové hospice většinou žádají doplatek ve výši 200–500 Kč na den péče, vždy je ale možné žádat o slevu.

4.Mobilní specializovaná paliativní péče – domácí hospice

Domácí hospice nabízejí nepřetržitou dostupnost lékaře a sestry, potřebné léky a vybavení a další služby multidisciplinárního týmu tak, aby nemocný mohl strávit závěr života doma v péči rodiny. Podmínkou je však přítomnost blízké osoby, která je zodpovědná za setrvalý dohled u pacienta. Od roku 2018 je tato péče za splnění určitých podmínek hrazena ze zdravotního pojištění, většina hospiců však pečuje i o nemocné, kteří tyto podmínky nesplňují a tuto péči hradí z jiných zdrojů.

Závěr:

Co tedy je paliativní péče. Je to lékařská disciplína, která vychází z ověřených poznatků, že péče o lidi na konci života (těžce a nevyléčitelně nemocní nebo velmi staří nemohoucí lidé) je specifická a vyžaduje jiné přístupy ze strany zdravotníků. Důraz je kladen na respektování autonomie pacienta, komunikaci s ním a rodinou, plánování péče a léčbu příznaků, které pokročilé neléčitelné onemocnění přináší (bolesti, dušnost, psychické potíže, zažívací potíže a jiné). Cílem těchto postupů je minimalizovat zbytečné a nepříjemné úkony a snaha o co nejlepší kvalitu života, která je v daných podmínkách onemocnění možná.

Nejdůležitější je nebát se o těchto věcech otevřeně hovořit jak v rodině, tak v ordinaci, protože to je nejlepší cesta k tomu, aby závěr života přinesl i naději, že to dobře dopadlo.