O podpoře zdraví, prevenci a léčebné péči

O zdravotním stavu rozhoduje do značné míry životní styl každého jedince a jeho vlastní péče o zdraví. Znalost správné péče o vlastní osobu a zdraví (čili zdravotní gramotnost) je dovednost, která má za cíl nejen přinést prodloužení života, ale hlavně zvýšit jeho kvalitu.

Zdravotní gramotnost můžeme rozdělit na tři oblasti:

1. Oblast podpory zdraví

2. Oblast prevence nemocí, která zahrnuje nejen prevenci infekcí, neinfekčních chorob a úrazů, ale také postoje k medicíně

3. Oblast zdravotní péče, kam patří mimo jiné samoléčba běžných potíží a nemocí, ale i rozpoznání stavů, kde je dobré vyhledat lékaře, dále také kompetence v poskytování první pomoci.

PODPORA ZDRAVÍ

a/ Životní styl

Zdravotně gramotný dospělý člověk ví, co vše zahrnuje pojem „správný životní styl“ (životospráva).

Uvědomuje si a přijímá skutečnost, že životní styl je především jeho volba a zodpovědnost. Je schopen se dlouhodobě chovat podle zásad správné životosprávy a vychovávat v tomto duchu i své děti či vést jiné blízké osoby, o které pečuje.

Výživa

Zná doporučené výživové dávky pro svůj věk, rozumí jim a ví, jakými potravinami zajistí vhodnou skladbu stravy (podle potravinové pyramidy).

Je schopen zajistit výživu osob, o které pečuje (děti, senioři) tak, aby nebyly ohroženy obezitou, podváhou ani jinou malnutricí.

Zná a dodržuje zásady jídelního režimu v průběhu dne, dává přednost společnému stolování, zejména se členy rodiny, a podněcuje k němu ostatní.

Zná a dodržuje zásady pitného režimu, dává přednost neslazeným nápojům. Je si vědom rizik alkoholu, alkohol konzumuje v tzv. akceptovatelném množství.

Tělesná aktivita

Je pohybově aktivní v běžném životě, preferuje aktivní mobilitu každý den (chůze pěšky, kolo) a k pohybově aktivnímu životnímu stylu vede i osoby, o které pečuje.

kompenzovat pracovní zátěž vhodnou aktivitou v době volna (sport, relaxační aktivity), denně pobývá přiměřený čas ve venkovním prostředí.

Zná rizika jednostranné nebo nadměrné fyzické zátěže. Zná a uplatňuje zásady držení těla a uspořádání pracovního prostředí při sedavých činnostech (práce na PC apod.).

Denní režim

Uvědomuje si význam denního režimu a rytmicity denních aktivit pro zdraví.

Dodržuje rámcová doporučení denního režimu o míře a vzájemném poměru pracovní zátěže, volnočasových aktivit a spánku (8–8–8), uvědomuje si význam tzv. time managementu pro zdraví.

V zátěžových situacích (nemoc, mimořádné události) dovede přizpůsobit denní režim tak, aby nebyl dlouhodobě rizikový pro zdraví.

Vnitřní pohoda (duševní hygiena)

Uvědomuje si význam duševní pohody pro zdraví a rozumí základním faktorům, které duševní pohodu ovlivňují (zdravotní stav, temperament, pracovní zátěž, rodinné prostředí, finanční situace, sociální prostředí atd.), a jejich vztahům.

Vědomě vytváří a pečuje o vyrovnané vztahy s rodinou i ostatními lidmi. Umí vyjadřovat své názory, postoje a emoce vhodným způsobem, zvládá negativní emoce (hněv, agresivita) a vychovává v tomto duchu i své děti.

Zná mechanizmus stresové reakce a dokáže vhodně vyrovnávat nadměrnou zátěž.

Umí kriticky vyhodnotit marketingové a reklamní strategie, vede ke kritickému přístupu i osoby, o které pečuje (děti, senioři).

Umí vyhledat pomoc v případě duševního traumatu, týrání, úzkosti, šikany na pracovišti apod. a dokáže jejich příznaky rozpoznat i u osob, o které pečuje, a vyhledat jim pomoc.

Svoboda od závislostí (návykové chování)

Zná rizika legálních i nelegálních návykových látek pro zdraví. Vědomě odmítá zneužívání/ nadužívání návykových látek či návykové chování (např. herní automaty) a vede k odmítavému postoji i své děti.

Dovede rozpoznat příznaky závislosti u osob, o které pečuje, a ví, kde vyhledat odbornou pomoc.

b/ Péče o prostředí

Domácnost

Buduje domácnost tak, aby poskytovala soukromí pro její členy (spánek, relaxace, hygiena, studium či práce) a společné prostory pro společné činnosti (komunikace, stravování, péče o děti apod.). Slaďuje životní rytmus všech členů domácnosti.

Při nastavení systému chodu domácnosti (funkčnost, pořádek, bezpečí) zohledňuje míru a formu, jakou mohou přispívat její jednotliví členové, aby všichni byli co nejvíce zapojeni.

Instituce

Je proaktivní v prosazování a důsledný v dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje pravidla dobré životosprávy i v zaměstnání, orientuje se v různých pravidlech různých institucí a prostředí (BOZP, provozní řády apod.)

Veřejný prostor

Vytváří pro sebe a ostatní členy rodiny podmínky (čas, materiální zajištění, doprava) pro pestré a pravidelné aktivity.

Podle svých zájmů a schopností podporuje a využívá veřejné iniciativy a aktivity (sportovní, společenské, zájmové apod.).

Je občansky aktivní, podle svých zájmů a schopností se účastní veřejného života.

PREVENCE NEMOCÍ

Plně chápe, že být zdravý není samozřejmé, že o zdraví je třeba pečovat. Je si vědom, co pro něj i jeho okolí znamená nemoc ve smyslu sociálním. Pomáhá svým dětem vytvářet si kladné postoje k prevenci a vychovává je k péči o zdraví.

Základní hygiena

Zná a přijímá důvody, proč jsou základní hygienické návyky důležité.

Prevence infekčních nemocí

Ví, jak se chránit proti nejčastějším infekčním nemocem (průjmová onemocnění, borelióza a jiné nemoci přenášené členovci, virózy apod.). Ví proti kterým nemocem si může zajistit ochranu očkováním. Hlídá si pravidelné přeočkování, absolvuje s dětmi očkování dle očkovacího kalendáře s sleduje aktuální doporučení ohledně očkování na žádost.

Uvědomuje si nebezpečí pohlavně přenosných nemocí a ví, jak se chovat a jak se chránit.

Prevence neinfekčních nemocí

Využívá svého práva chodit na preventivní prohlídky

Ovládá základní preventivní samovyšetřovací postupy – samovyšetření prsou / samovyšetření varlat. • Pozná změny pigmentových névů.

Postoje ke zdravotní péči a péči o zdraví

Rozumí a dokáže vysvětlit pojmy jako východní medicína, západní medicína, alternativní léčba, homeopatie, medicína založená na důkazu, celostní medicína apod.

Uvědomuje si možnosti klasické medicíny a alternativních postupů (východní medicína atd.), uvážlivě se rozhoduje o jejich používání a při vyhledávání informací dokáže posoudit důvěryhodnost zdrojů.

Ví, že má právo volby lékaře a informovaného souhlasu i nesouhlasu s každým zdravotnickým výkonem, a své právo využívá k volbě lékaře, kterému důvěřuje a se kterým otevřeně komunikuje.

Zná rozdíl mezi péčí o zdraví a zdravotní péčí. Ví, že za péči o zdraví je odpovědný sám a za zdravotní péči odpovídá stát.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

a/ Ošetřovatelská péče

Rozpoznání příznaků poruchy zdraví

Orientuje se v nejčastějších chorobách, ví, co je jejich příčinou, jak se projevují, jak se léčí, jak člověk může napomoci procesu uzdravení nebo zmírnění potíží.

Umí si vyhledat relevantní informace. Vyzná se v běžně dostupných léčebných přípravcích.

Spolupracuje se zdravotníky a dokáže přesně popsat projevy svých potíží v orientaci na základní příznaky nemocí v případě vlastní poruchy zdraví i v situaci nemocí blízkých osob (např. dětí a osob, o které pečuje).

Svépomoc a pomoc při poruše zdraví a v nemoci

Je schopen v případě méně závažných zdravotních poruch posloužit svým blízkým nebo osobám, o které pečuje nebo vyhledat patřičnou odbornou pomoc zdravotní či sociální.

Zná možnosti regionu v péči o seniorskou populaci, síť zdravotních i sociálních institucí zaměřujících se na oblast péče.

Dodržování léčebného režimu

Zná a respektuje zásady léčebného režimu v době nemoci.

Zná „svoji nemoc“ a ví, jak se má chovat, uplatňuje postupy příznivě ovlivňující průběh nemoci či eliminující její možné negativní důsledky.

V případě jemu nejasných informací o svém zdravotním stavu nebo zdravotním stavu svých blízkých je schopen požádat o objasnění lékaře.

b/ Neodkladná první pomoc a bezpečné chování

Rozumí reálným rizikům vzniku úrazu v běžném životě i při mimořádných činnostech a chová se zodpovědně.

Umí ošetřit méně závažná poranění u sebe i jiných a dokáže rozlišit, v jakých případech je třeba vyhledat odbornou pomoc.

Rozezná život ohrožující stavy, zná typické příznaky nejčastějších vážných nemocí.

Pokud pečuje o starší osobu, je si vědom, že u osob ve vysokém věku mohou být příznaky i u závažných nemocí málo zřetelné.

Zná hlavní zásady laické první pomoci a dokáže ověřit základní životní funkce u postiženého, provádět masáž srdce a zastavit silné krvácení.